O nás

Nízkoprahový klub, ktorý oficiálne vznikol v roku 2009, vďaka úspešnému získaniu priestorov prostredníctvom projektu od Magistrátu mesta Bratislava. V súčasnosti Fun club Fortuna sídli v suteréne sociálnej ubytovni Fortuna na Agátovej ulici 1/A v Bratislavskej Dúbravke a našou materskou organizáciou je Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Prostredníctvom kontaktnej práce  v kombinácií s voľno-časovými aktivitami sa dobrovoľníci snažia vytvárať podmienky pre zmysluplné a aktívne trávenie voľného času, zvyšovanie sociálnych a životných zručností a poskytnutie pomoci deťom a mládeži vo veku od 2. do 18  rokov, ktoré trávia väčšinu svojho voľného času na chodbách ubytovne Fortuna.

Cieľ nízkoprahových aktivít

Našim spoločným cieľom je poskytnúť týmto deťom priestor a bezpečné miesto, kde budú môcť prejaviť svoj  talent a potenciál, ktorým disponujú, vytvoriť im vhodné prostredie na relax a pohyb a vytrhnúť ich tak z nepodnetného a nudného prostredia, ktorý im život na sociálnej ubytovni ponúka.

Dobrovoľníkom nízkoprahového klubu Fun club Fortuna sa v roku 2012 podarilo zreálniť množstvo fantastických aktivít. Spoločne „odpracovali“  723 dobrovoľníckych hodín z toho 86 krát otvorili dvere klubu Fun club Fortuna a zaznamenali  a teraz pozor… 1489 návštev detí !!! V súčasnosti  klub navštevuje cca 60 detí, ktoré sa pravidelne zúčastňujú aktivít a podujatí, ktoré pre nich dobrovoľníci zorganizujú.

Sme tu pre deti 4 dni v týždni a snažíme sa o:

– Pomoc pri prekonávaní náročných životných situácií
– Obmedzenie diskriminácie a sociálneho vylúčenia
– Pomoc pri presadzovaní práv a záujmov detí a mládeže
– Prevenciu sociálno-patologických javov- drogy, alkohol, sex, záškoláctvo, páchanie trestných činov
– Zlepšenie medziľudských vzťahov medzi deťmi, rodičmi  v rámci komunity
– Osvetu dobrovoľníctva a nízkoprahových aktivít

… o to, aby každé dieťa malo rodinu