SPDDD Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je:new_logo.eps

 • najstaršou a najväčšou dobrovoľníckou mimovládnou organizáciou pre podporu detí žijúcich v detských domovoch,
 • občianskym združením s celoslovenskou pôsobnosťou,
 • registrovaný Ministerstvom vnútra SR,
 • poskytovateľ sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva – registrovaný
  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, číslo:503/2000-I/52,
 • poskytovateľ vybraných činností sociálno-právnej ochrany, registrovaný
  Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, číslo: 12/2002-I/52.4,
 • držiteľ akreditácie Ministerstva školstva SR pre vzdelávacie aktivity
  výcvikového programu PRIDE, číslo: 1500/2514/2002/190/1.

Naša vízia

Aby každé dieťa malo rodinu … svoju vlastnú, príbuznú alebo náhradnú.

Naše poslanie

Počas svojej existencie prešla naša Spoločnosť procesom vyzrievania cieľov, foriem činností, aktivít, štruktúry i ľudských zdrojov. Aj preto vznikla u nás snaha dať deťom v nariadenej ústavnej starostlivosti a ohrozeným deťom šancu prežiť dôstojný a plnohodnotný život. Chceme im vytvoriť bezpečné a trvalé prostredie ľudského zázemia a lásky. Pomáhame im pripraviť sa na samostatný život.

Špeciálnu pozornosť venujeme vyhľadávaniu náhradných rodičov. Tým poskytujeme kvalifikované a odborné poradentsvo a sprevádzame ich prostredníctvom nášho unikátneho celoživotného Programu PRIDE.

Chceme ísť cestou spájania a spolupráce so zainteresovanými, ktorí majú záujem pomáhať deťom z detských domovov, náhradným rodinám a rodinám v kríze. Je preto potrebné robiť systémové kroky, aby sme spoločne mohli napĺnať našú víziu.

Kontakt

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Ševčenkova 21
851 01 Bratislava

02 /638 15 208-9
info@usmev.sk

Bank. spoj.: Sberbank Slovensko, a.s., č.ú.: 4040 029 105/3100 – IBAN SK93 3100 0000 0040 4002 9105
IČO: 173 165 37

DIČ: 2020919615
Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: MV SR, VVS/1-900-90-3743