Ubytovňa Fortuna

Ubytovňa Fortuna je bývalou sociálnou ubytovňou v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. V súčasnosti ubytovňu obýva 365 obyvateľov, z toho 162 detí a mládeže, spolu 124 rodín. Maximálna dĺžka pobytu v ubytovni je 5 rokov, počas ktorých sa musí aktívne podieľať na zabezpečení vlastnej trvalej príjmovej základne a trvalého bývania. Podmienkou je, aby žiadateľ o ubytovanie v tejto ubytovni mal trvalý pobyt v Bratislave.

             fortuna_bytovkaimage002 (1)

 Dnes táto ubytovňa prioritne poskytuje ubytovanie pre:

– odchovancov detských domovov po ukončení ústavnej starostlivosti, maximálne do 35. roku života
– rodiny s malými deťmi bez zabezpečeného bývania
– osamelých rodičov s malými deťmi bez zabezpečeného bývania
– zamestnancov hlavného mesta počas trvania pracovného pomeru
– zamestnancov mestskej polície
– jednotlivcov, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa
– osoby, ktorých neplnoletým príslušníkom je ťažko zdravotne postihnutá osoba v prípade, ak nie je možnosť poskytnúť inú sociálnu službu ktorá by ich situáciu riešila
– osoby a rodinám, ktoré sú odkázané na poskytnutie ubytovania z iných dôvodov

Ubytovňa má 8 poschodí a okrem nízkoprahového klubu Fun Club Fortuna v nej klubové aktivity pre deti a mládež vykonáva aj Katolícka jednota Slovenska. Podľa nového domového poriadku sú návštevy obyvateľov ubytovne možné len medzi 15:00 – 19:00. Každý návštevník ubytovne sa musí na vrátnici preukázať preukazom totožnosti, aby ho mohol vrátnik zapísať do knihy návštev.

V priestoroch ubytovne sídli aj sociálna pracovníčka Dana Karasová, ktorá poskytuje jej obyvateľom základné poradenstvo.

Ubytovňa Fortuna sa nachádza na samom okraji Bratislavy – na Agátovej ulici. Táto malá pomerne nenápadná ulica toho obyvateľom Fortuny veľa neponúka. Za križovatkou s Dúbravičkocu ulicou sa nachádza len robotnícka ubytovňa Majster a zopár firiem a novostavieb.

“”””

Kontakty:
Vedúci ubytovne – Martin Faktor
T: +421 2 644 612 81
E: fortuna@bratislava.sk alebo martin.faktor@bratislava.sk
Adresa:
Ubytovňa FORTUNA
Agátova 1/a
841 02 Bratislava