Na tohtoročnej konferencií Mosty k rodine aj príspevok o Fortune

Mosty k rodine 2010BRATISLAVA – Streda 6. októbra tohto roku patrila každoročnému stretnutiu odborníkov zo sociálnej oblasti, aby si mohli vymeniť svoje poznatky a skúsenosti. Témou tohtoročných Mostov k rodine bola sociálna práca s rodinou.

Podľa Hodnotiacej správy Rodina v Európe 2009, ktorú pre Európsky parlament vypracoval neštátny Inštitút pre rodinnú politiku, Európa vymiera. Alarmujúce je, že nové členské krajiny sú na tom horšie ako pôvodná európska pätnástka.

Žiadna krajina EÚ nedosahuje hranicu 2,1 narodeného dieťaťa na jednu ženu vo fertilnom veku, ktorá je potrebná na prežitie spoločnosti. Absolútne najnižšia je pritom pôrodnosť práve na Slovensku (1,25 dieťaťa na ženu).

Cieľom konferencie podporovanej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Združením miest a obcí Slovenska bola definícia sociálnej práce s rodinou, osobitne v jej prirodzenom prostredí, prezentácia jej princípov a výmena skúseností medzi odborníkmi, ktorí participujú na pomoci rodinám v kríze a rodinám v ohrození v rámci Bratislavského kraja.

Dopoludňajšia časť konferencie patrila rôznym zaujímavým prednáškam. Zazneli tam napríklad príspevky na témy Slovenská v Európskej únií, Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately, Pomoc rodinám v kríze v pôsobnosti BSK, Sanácia rodín v praxi, či Riziká sociálnej práce s dysfunkčnou rodinou.

“Popoludňajšia” časť konferencie už patrila 3 worshopom. V každom z nich odzneli 3 zaujímavé príspevky, ktoré boli námetom na diskusiu.  Na 1. workshope som spolu s Martinou Kravárovou predneisol diskusný príspevok na tému Spolupráca subjektov pri riešení situácie detí a rodiny v ubytovni Fortuna. Cieľom našej prednášky bolo oboznámiť verejnosť s reálnymi problémami detí a rodín v tejto ubytovni a ich pohľadom na riešenie danej situácie. Zároveň sme odprezentovali aj neoceniteľnú prácu našich dobrovoľníkov, ktorí vo voľnom čase pomáhajú týmto deťom pri efektívnom trávení voľného času. 

Ďalšími príspevkami v našom worshope boli Rodina v záťaži a jej sprevádzanie od PhDr. Jany Špánikovej z PdF UK – Katedry liečebnej pedagogiky a Medzištátne osvojenie – predsudky a mýty. Spolupráca CIPC a orgánov SPODaSK pri sprostredkovaní medzištátnych osvojení od Mgr. Ivany Pipíškovej z Centra pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže.

Autor: Jaroslav Filo