Užitočné zákony a publikácie

paragrafNasledujúci článok je určený všetkým tím, ktorí sa chcú o dobrovoľníctve dozvedieť viac. Nájdete v ňom odkazy na odbornú literatúru venovanú dobrovoľníctvu, komunitnej a terénnej sociálnej práci, ako aj odkazy na zákony o ktoré sa pri práci s deťmi a mládežou môžete oprieť.

 

Odborné publikácie:

• Dobrovoľníctvo – efektívna študentská prax
 Ako byť prospešný sebe i iným
• Dlhá cesta domov (uzamknuté pre tlač a kopírovanie)
• Štandardy kvality sociálneho poradenstva
• Vyložme si karty na stôl
• Tréning? Tréning. (učenie zážitkom)
• Čítanka pre neziskové organizácie
• Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie
 Efektívna komunikácia v terénnej sociálnej práci
• Proces terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčenej komunite
• Terénna sociálna práca v sociálne vylúčených komunitách, Prípadové štúdie

Zákony:

• Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve
• Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine
• Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele