Vzdelávacie programy pre našich dobrovoľníkov

PrideSpoločnosť Úsmev ako dar je postavená na dvoch pilieroch – profesionálnom a dobrovoľníckom. Dobrovoľnícky pilier je tvorený dobrovoľníkmi, ktorí v rámci anjelskeho programu pracujú s deťmi a mládežou v detských domovoch, krízových centrách, náhradných rodinách, či v anjelskych kluboch. Pre skvalitnenie dobrovoľníckej práce vytvoril Úsmev ako dar nasledovné vzdelávacie programy:

 • PROGRAM PRIDE:

Je zážitkový program, ktorý sa opiera o emocionálnu stránku človeka a jeho zážitkové skúsenosti. Umožňuje dospelým spoznať svoje schopnosti, aby mohli účinne pomáhať deťom vyrovnať sa so svojou minulosťou, prijať prítomnosť a pripraviť sa na samostatnú budúcnosť. Základným princípom programu je presvedčenie, že hodnota rodinného života pre deti je veľmi dôležitá, a že dieťa sa môže plnohodnotne rozvíjať len v úprimnom a hlbokom vzťahu s dospelým – rodičom, ktorý zabezpečuje jeho potreby. Základný modul tvorí 30 hodín rozdelených do 9 stretnutí. Výcvik obsahuje prácu v skupine a 3 individuálne konzultácie. Týmto výcvikom program PRIDE nekončí, ale tréneri v ďalších etapách pomáhajú rozvíjať zručnosti účastníkov podľa ich špecifických potrieb – tento proces voláme sprevádzanie. Tento vzdelávací program je určený pre dobrovoľníkov starších ako 18 rokov.

 

• ANJELSKÁ AKADÉMIA:

Je systematický vzdelávací program na celoslovenskej úrovni určený pre našich dobrovoľníkov, ktorí sa venujú deťom v detských domovoch a náhradných rodinách. Tento trojročný program pripraví dobrovoľníkov na prácu so špecifickou skupinou detí umiestnených v detských domovoch alebo náhradnej rodinnej starostlivosti pri našich voľnočasových a pracovných aktivitách v rámci vzdelávania. Cieľom anjelskej akadémie je poskytnúť dobrovoľníkom základné vzdelanie v oblasti psychológie, pedagogiky a sociálnej práce, ako aj zážitkovou formou učenia spoznať svoje kvality a pomôcť im lepšie preniesť svoje danosti do práce s deťmi 

Hlavný cieľ:
Hlavným cieľom anjelskej akadémie je prostredníctvom odborného a profesionálneho vzdelávania vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre fungovanie existujúcich dobrovoľníckych anjelských tímov a tým skvalitniť ich prácu, ktorá je neoceniteľným prínosom pre realizáciu cieľov spoločnosti.

Pre koho Anjelská akadémia je určená:
Priamou cieľovou skupinou sú dobrovoľníci pracujúci s deťmi v náhradnej rodinnej starostlivosti (detské domovy, krízové centrá a náhradné rodiny), alebo s deťmi so sociálne znevýhodnených rodín:

- Archanjeli (vedúci anjelských dobrovoľníckych tímov), ktorí majú významný vplyv na prácu s deťmi v domovoch, krízových centrách a anjelskych kluboch a na fungovanie tímov,
- Anjeli vybraní spomínanými archanjelmi, ktorí majú byť ich nasledovníkmi za účelom dovzdelávania a odovzdania skúseností mladším,
- Dobrovoľníci, ktorí sa podieľali na práci s deťmi v domovoch, krízových centrách a anjelskych kluboch,
- Noví dobrovoľníci, ktorí majú skutoční záujem stať sa anjelmi.

Náplň Anjelskej akadémie:
Náplňou anjelskej akadémie je trojročný vzdelávací cyklus, ktorý výrazným spôsobom rozšíri rozhľad našich anjelov a skvalitní ich prácu s deťmi v detských domovov. Obsah jednotlivých ročníkov je nasledovný:

Prvý a druhý ročník uvedie anjelov – dobrovoľníkov do základov psychológie, pedagogiky, teórie komunikácie, vedenia skupiny a špecifík práce s rodinami. Učenie prebieha formou prednášok, workshopov a indoorových a outdoorových zážitkových aktivít.
Tretí ročník je výberový, pričom ponúka možnosti vzdelania v oblasti terénnej sociálnej práce v rodinách počas sanácií, alebo manažmentu neziskovej organizácie.