Stali sme sa aktívnymi členmi Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež

Asociacia-NPDMBRATISLAVA – V piatok 29. júna 2012 sa uskutočnila členská schôdza Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež. Jednym z hlavných bodov programu bolo schválenie našej žiadosti o aktívne členstvo v tejto asociácii. Keďže všetky podmienky aktívneho členstva sme úspešne splnili, predsedníctvo odporúčalo našu žiadosť schváliť.

Aj na základe jeho odporúčania nás oficiálne prijali za aktívneho člena asociácie nízkoprahov. Na tomto mieste preto patrí poďakovanie všetkým našim dobrovoľníkom, ktorí sa podielali na tom, aby sme sa stali aktívnym členom tejto asociácie.

Podmienky pre členstvo v asociácii:

 Overenie, či program spĺňa Minimálny štandard (podľa toho sa vyberá aktívne, alebo pasívne členstvo).
 Absolvovanie konzultácie v Asociácií NPDM (telefonickej, mailovej alebo osobnej).
 Vybranie jedného človeka z organizácie, ktorý by mal zastupovať váš program v Asociácií NPDM.
 Vyplnenie prihlášky za člena Asociácie NPDM.
 Zaslanie prihlášky s výročnou správou a stanovami organizácie na adresu Asociácie NPDM.

Jaroslav Filo